តើ​កូន​របស់​ខ្ញុំ​នឹង​អាច ចាប់ផ្តើម​រៀន​ដើរ​បាន​នៅពេល​គេ​មាន​អាយុ​ប៉ុន្មាន​ខែ ?

កុមារ​តូចៗ​ភាគច្រើន គឺ​អាច​ចាប់ផ្តើម​នូវ​ជំហាន​ដំបូង របស់​គេ​បាន នៅ​ចន្លោះ​អាយុ​ពី ១១ ទៅ ១៥​ខែ ប៉ុន្តែ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ គឺ​មាន​ភាពខុសៗ​គ្នា ទៅតាម​កុមារ​ម្នាក់ៗ តែ​វា​ត្រូវបាន​ចាត់ទុក​ជា​ពេល វេលា​សមស្រប​បំផុត​សម្រាប់​ពួកគេ គឺ​ស្ថិត​ក្នុង​រយៈពេល​ដែល​ពួកគេ​មាន​អាយុ ៩ ទៅ ១៨​ខែ ៕

Free Download

App Store Google play