តើ HPV គឺជា​អ្វី ?

HPV គឺជា​អក្សរ​កាត់​នៃ​ពាក្យ ជូ​មេន ប៉ា​ពី​ឡូ​ម៉ា​វីរុស ( human papillomavirus ) ។​វា​គឺជា ប្រភេទ​វីរុស​ដែល​អាច​​ចំលង​បាន​តាមរយៈ​ការ​រួមភេទ ។ ក្នុងអំឡុងពេល​នៃ​ការរួម​រ័ក្ស ឬ ការធ្វើ​សេពកាម​ដោយ​ប្រើ​មាត់ HPV អាចធ្វើ​​ដំណើរ​ទៅកាន់​សិរី​រៈ​បន្ត​ពូជ​, មាត់ ឬ បំពង់ក និង បណ្តាល​អោយ​មាន​ការចំលង​រោគ ។​

Free Download

App Store Google play