តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​រាំងរដូវ​?

ការ​រាំងរដូវ គឺជា​ការ​អវត្តមាន​ការ​មក​រដូវ​ប្រចាំខែ​។ ជាធម្មតា ស្ត្រី​មិន​មក​រដូវ​មុនពេល​ពេញវ័យ​, អំឡុង​ពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ និង​ក្រោយ​អស់​រដូវ​។ ប្រសិនបើ​ការ​រាំងរដូវ​កើតមានឡើង​នៅពេល​ដទៃទៀត​, វា​អាច​ជា​សញ្ញា​នៃ​ជំងឺ​ណាមួយ​ដែល​អាច​ព្យាបាល​បាន​។​
​វា​មាន​២​ប្រភេទ​នៃ​ការ​រាំងរដូវ​នេះ​៖ ការ​រាំងរដូវ​ទី​១ និង​ការ​រាំងរដូវ​ទី​២​។ ការ​រាំងរដូវ​ទី​១​គឺជា​ការ​អវត្តមាន​នៃ​រដូវ​ដំបូង​ចំពោះ​ក្មេងស្រី​នៅ​អាយុ​១៦​ឆ្នាំ​។ ការ​រាំងរដូវ​ទី​២ គឺ​កើតមាន នៅពេល​ដែល​ស្ត្រី​ដែល​មាន​វត្ត​រដូវ​ធម្ម​តា ឈប់​ការ​មក​រដូវ​ប្រចាំខែរ​បស់​នាង​។​

Free Download

App Store Google play