​តើ​ខ្ញុំ​អាច​ការពា​រការ​រាំងរដូវ​ប្រភេទ​ទី​២​បាន​ដោយ​របៀប​ណា​?

​មធ្យោបាយ​ល្អ​បំផុត​ដើម្បី​ការពា​រការ​រាំងរដូវ​ប្រភេទ​ទី​២ គឺ​រក្សា​របៀប​រស់នៅ​ប្រកប​ដោយ​សុខភាព​។ សូម​អោយ​កុំអោយ​លើស​ទម្ងន់​, សិក្សា​ពី​មធ្យោបាយ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ស្ត្រេ​ស និង​អារម្មណ៍ និង​ទៅពិនិត្យ​សុខភាព​ជា​ទៀងទាត់​៕

Free Download

App Store Google play