តើ​អ្វី​ជា​តេស្ត ភេ​ប​ស្មៀ ( Pap Smear ) ?

ការ​ធ្វើ​តេស្ត Papanicolaou ដែល​ភាគច្រើន ត្រូវបាន​គេ​ស្គាល់​ថា ជា​តេស្ត ភេ​ប​ស្មៀ ( Pap smear or Pap test)  គឺជា​ប្រភេទ​នៃ​ការពិនិត្យ​ជាប្រចាំ ចំពោះ​ស្ត្រី ដើម្បី​តាន​ដាន​រក​មើល​ពី សញ្ញា​របស់​ជម្ងឺមហារីក មាត់ស្បូន ។ ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ពិនិត្យ​សុខភាព​មួយ​នេះ គឺ​ក្នុង​គោលបំណង​ស្វែងរក ពី​បម្រែបម្រួល​មិន​ធម្មតា នៅក្នុង​កោសិកា នៃ​មាត់ស្បូន ដែល​អាច​បង្ហាញ​ប្រាប់​ពី ស្ថានភាព​ត្រៀម​កើត​ជម្ងឺ​មហារីក ឬ ជា​ជម្ងឺ មហារីក​មាត់ស្បូន ៕
 

Free Download

App Store Google play