តើ​ការលើក​ដុំ​ដែក​ប៉ះពាល់​ដល់​ឆ្អឹង​របស់ខ្ញុំ​ឬ​?

​ការយល់​ខុស​ជាច្រើន​កើត​មាន​ជុំវិញ​ការលើក​ដុំ​ដែក​នេះ​។ ការពង្រឹង​សាច់ដុំ​គឺជា​លំ​ហាត់ប្រាណ​មួយ​សំខាន់​ចំពោះ​មនុស្ស ស្រប​តាម​ការបត់​បែ​នៃ​ការធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​។ មុននឹង​ចាប់ផ្តើម​កម្មវិធី​នៃ​ការលើក​ដុំ​ដែក​, សូម​ពិគ្រោះ​ជាមួយ​នឹង​គ្រូពេទ្យ​ជាមុនសិន​។​


​កុមារ និង​មនុស្ស​វ័យ​ជំ​ទង​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​វ័យ​កំពុង​លូតលាស់​គួរតែ​ជៀសវាង​លំ​ ហាត់ប្រាណ​បែបនេះ​។ ពួក​គេ​គួរតែ​ទៅ​រៀន​ធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​ជាមួយនឹង​គ្រូ​បច្ចេកទេស​ដើម្បី​អាច ​ទទួលបាន​នូវ​បច្ចេកទេស​នានា និង​សុវត្ថិភាព ហើយ​នឹង​ដឹង​ថា​នៅពេលណា​ដែល​អ្នក​ដល់​ពេល​សម្រាប់​ធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​បែប​ នោះ​។ មួយវិញទៀត​, ការ​កម្តៅ​សាច់ដុំ​មុនពេល​ធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​គឺជា​រឿង​សំខាន់​ដើម្បី​ជៀសវាង ​គ្រោះ​ថ្នាក់​នានា​៕

Free Download

App Store Google play