​លិង្គ​ឡើង​រឹង​នៅ​ពេល​ព្រឹក​ជា​រឿង​ធម្មតា​ឬ​?​


ប្រាកដ​ណាស់​, វា​ជា​រឿង​ធម្មតា​១០០%​ក្នុង​ការ​មាន​ការឡើង​រឹង​នៃ​លិង្គ​នៅពេលដែល​ភ្ញាក់​ ពី​ដំណេក​ពេលព្រឹក​។ ជា​ការពិត​, បុរស​ជា​រឿយៗ​មាន​ការឡើង​រឹង​ពី​៣ ទៅ​៥​ដង​ក្នុង​មួយ​យប់​នៅពេលដែល​ពួកគេ​ង​៕

 

Free Download

App Store Google play