និយាយ​គ្នា​រួច​

ពួក​បុគ្គលិក​ក្នុង​អង្គភាព​សួរ​បុគ្គលិក​ម្នាក់​ដែល​ឡើង​ដេក​លើ​តុ​
- នែ ថ្ងៃនេះ​លោក​នាយក​អនុញ្ញាត​អោយ​ទៅ​ផ្ទះ​មុន​ម៉ោង ម៉េច​បងឯក​អត់​ទាន់​ទៅ​ជាមួយ​គេ​?
- អត់​ទាន់​ទៅ​ឥឡូវ​ទេ ខ្ញុំ​និយាយ​ជាមួយ​ប្រពន្ធ​ខ្ញុំ​រួចហើយ​
- អូ​បង​ដេកចាំ​ប្រពន្ធ​មក​ទទួល​មែន​ទេ​?
- អត់​ទេ ខ្ញុំ​និង​ប្រពន្ធ​ខ្ញុំ​បាន​ព្រមព្រៀង​គ្នា​ថា​អ្នកណា​ទៅដល់​ផ្ទះ​មុន អ្នក​នោះ​ដាំបាយ​
​រឿង​អី​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ទៅ​ផ្ទះ​មុន​?

Free Download

App Store Google play